Polityka Prywatności

WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Fundacji Pilnuj Wyborów poprzez Serwis. 

Dotyczy ono wszystkich stron internetowych oraz innych usług i ofert świadczonych w ramach działalności Fundacji Pilnuj Wyborów. Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie w odniesieniu do nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

ZASTOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI  

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Fundacja Pilnuj Wyborów jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Fundacja Pilnuj Wyborów przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą poprzez formularze dostępne , jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. 

Fundacja Pilnuj Wyborów realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. 

Poniżej pełne dane Fundacja Pilnuj Wyborów jako administratora danych osobowych: 

Fundacja Pilnuj Wyborów z siedzibą przy ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa, 

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem KRS: 0000798706, posiadająca NIP: 5732913636, REGON: 38408171300000 

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.  Przetwarzaniem danych osobowych określamy operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, zatem jest to każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Fundacji Pilnuj Wyborów. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

INFORMACJA O ORGANIE WŁAŚCIWYM DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, skontaktuj się napisz bezpośrednio z administratorem danych  [email protected]